พิธีเปิดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯสาขาแรกอย่างเป็นทางการ