ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน

สาขาระยอง: ค่าธรรมเนียมโรงเรียนและเงื่อนไขการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นจะมีการพิจารณาใหม่เป็นประจำทุกปี โดยทั่วไปจะมีการประกาศค่าธรรมเนียมสำหรับปีการศึกษาถัดไปในภาคเรียนที่ 3 (เดือนมิถุนายน) สำหรับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับปีการศึกษา 2567-2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • ส่วนลดค่าแรกเข้า 100% สำหรับระดับชั้น Nursery 1 - Grade 9 (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • ส่วนลดค่าเทอม 5% สำหรับพี่น้องคนที่ 2
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% สำหรับพี่น้องคนที่ 3

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ค่าสมัคร

  5,000 บาท (ชำระครั้งเดียว คืนไม่ได้)

 • ค่าประเมิน

  5,000 บาท (ชำระครั้งเดียว คืนไม่ได้)

 • ค่าแรกเข้า

  220,000 บาท (ชำระครั้งเดียว คืนไม่ได้)

 • เงินมัดจำ

  50,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อนักเรียนออกจาก SISB)

ค่าเล่าเรียนและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับปีการศึกษา 2567-2568

ระดับชั้น

อายุ (ณ วันที่ 1 กันยายน)

เวลาเรียน

จำนวนเงิน (บาท) ต่อเทอม

จำนวนเงิน (บาท) ต่อปี

หลักสูตรที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง

Nursery 1

2+

8.00 - 14.00 น.

129,600

388,800

Nursery 2

3+

8.00 - 14.00 น.

129,600

388,800

Kindergarten 1

4+

7.45 - 14.40 น.

138,600

415,800

Kindergarten 2

5+

7.45 - 14.40 น.

138,600

415,800

หลักสูตรสิงคโปร์

Primary 1

6+

7.45 - 15.40 น.

151,900

455,700

Primary 2

7+

7.45 - 15.40 น.

151,900

455,700

Primary 3

8+

7.45 - 15.40 น.

165,300

495,900

Primary 4

9+

7.45 - 15.40 น.

165,300

495,900

Primary 5

10+

7.45 - 15.40 น.

183,100

549,300

Primary 6

11+

7.45 - 15.40 น.

183,100

549,300

หลักสูตรสหราชอาณาจักร

Grade 7

12+

7.45 - 15.40 น.

196,600

589,800

Grade 8

13+

7.45 - 15.40 น.

196,600

589,800

Grade 9

14+

7.45 - 15.40 น.

210,000

630,000

ค่าใช้จ่ายปลีกย่อย:

CLS: ค่าเรียนภาษาจีน (ต่อเทอม หากจำเป็น)

20,000 บาทต่อเทอม

ELS1: ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (ต่อเทอม หากจำเป็น)

ELS2: ค่าเรียนภาษาอังกฤษภาคพิเศษ (ต่อเทอม หากจำเป็น)

20,000 บาทต่อเทอม

30,000 บาทต่อเทอม

ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน (ชำระปีละหนึ่งครั้ง)

 • Nursery & Kindergarten

 • Primary

 • Secondary

 • Grade 7 and Grade 8

 • Grade 9

Educational Resources (one 

 • 30,500 บาทต่อปี

 • 34,000 บาทต่อปี


 • 42,000 บาทต่อปี

 • 63,000 บาทต่อปี

ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (ต่อเทอม)

 • Nursery

 • Kindergarten

 • Primary

 • Grade 7 - Grade 9

 • 8,800 บาทต่อเทอม

 • 9,300 บาทต่อเทอม

 • 11,200 บาทต่อเทอม

 • 13,000 บาทต่อเทอม

หมายเหตุ:
*สำหรับ Grade 10-12 จะมีการเรียกเก็บเงิน 2 ครั้งต่อปี สำหรับค่าเล่าเรียน และค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
**โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทไทย

1. ค่าสมัครและค่าประเมิน เป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งที่จะต้องชำระ ณ เวลาเข้าเรียน และไม่สามารถคืนได้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะครอบคลุมถึงการทดสอบเพื่อประเมิน/วัดระดับนักเรียน อย่างไรก็ดี หากบุตรหลานของท่านสอบผ่านการประเมิน แต่โรงเรียนไม่มีที่ว่างโดยทันที โรงเรียนจะลงคิวบุตรหลานของท่านไว้ในรายชื่อรอเข้าโรงเรียนและจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนโดยเร็วที่สุดที่เป็นไปได้

2. ค่าแรกเข้า เป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งที่จะต้องชำระเมื่อได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนก่อนนักเรียนเริ่มเรียน

3. ส่วนลดค่าแรกเข้า จะมีผลเป็นส่วนลดเพิ่มสำหรับนักเรียนคนที่สองและคนถัดจากนั้น เพิ่มคนละ 20%

4. เงินมัดจำ จะถูกวางไว้สำหรับนักเรียนทุกคนและจะได้รับคืนเมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งว่านักเรียนคนดังกล่าวกำลังจะออกจากโรงเรียน SISB ต่อเมื่อได้ชำระเงินที่ค้างไว้จำนวนอื่น ๆ จนหมดแล้ว ท่านสามารถนำเงินมัดจำมาชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการศึกษาในเทอมสุดท้ายของบุตรหลานของท่านได้

จะต้องมีการส่งใบลาออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เทอมเพื่อมีสิทธิ์ได้รับเงินมัดจำคืน โดยเงินมัดจำจะถูกโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารของผู้ปกครองภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่นักเรียนเข้าเรียนที่โรงเรียน SISB

5. คลาสเรียนเสริมหรือ ECA ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของท่านและเป็นสิ่งที่โรงเรียนแนะนำในบางโอกาส ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิชาหรือกิจกรรม

6. ค่าเล่าเรียน สามารถชำระได้ในทุกเทอม โรงเรียนจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้กับท่านล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม ท่านจะต้องชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุบนใบเรียกเก็บเงิน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โรงเรียนได้รับจะไม่สามารถจ่ายโอนหรือคืนได้ ค่าเล่าเรียนไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบ iPSLE (Singapore International Primary School Examination) และการสอบภายนอกอื่น ๆ ท่านมีสิทธิได้รับส่วนลดค่าใช้จ่าย 2% หากทำการชำระค่าเล่าเรียนทีเดียวเต็มปีการศึกษา

7. ท่านจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5% สำหรับบุตรหลานคนที่ 2 และ 10% สำหรับบุตรหลานถัดจากนั้น

8. แต่ละเทอมมีกำหนดเวลาดังนี้

ปีปฏิทิน 2567-2568

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 3

ระยะเทอม

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 -

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2567

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2568 -

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 -

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2568

วันเรียกเก็บเงิน

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

วันกำหนดชำระเงิน

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568

9. การชำระเงินล่าช้าหรือหลังกำหนด หลังจากที่ครบกำหนดเวลาตามที่ระบุบนใบเรียกเก็บเงิน หากท่านชำระล่าช้าจะถูกเก็บค่าปรับในอัตรา 1% ต่อเดือน

10. วิธีชำระเงิน

 • ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศหรือนอกประเทศผ่านการโอนด้วยตนเอง
 • เงินสด: แผนกการเงินของโรงเรียนจะรับธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทเท่านั้น สำหรับธุรกรรมทีมีมูลค่าเกิน 5,000 บาท โปรดชำระโดยวิธีอื่น
 • บัตรเครดิต: มีค่าธรรมเนียม 1.5%
 • บริการชำระบิล: โปรดชำระที่ธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ด้วยใบชำระที่โรงเรียนออกให้

11. การรับเข้าเรียนล่าช้า: ค่าเล่าเรียนจะถูกปรับตามจำนวนวันเรียนที่เหลืออยู่ในเทอมนั้น ๆ หากนักเรียนเข้าเรียนหลังเปิดเทอมไปแล้ว 10 วัน