หลักสูตร

Sixth Form

(16-18 ปี)

หลักสูตร

หลักสูตรจากสหราชอาณาจักรและ International Baccalaureate มัธยมศึกษาตอนปลาย

16-18 ปี

โรงเรียนใช้หลักสูตร Cambridge International AS and A Levels และ International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) ในการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเหล่านี้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนในการก้าวขึ้นเป็นโรงเรียนระดับสากลที่มอบการเรียนการสอนแบบองค์รวมให้กับนักเรียนเพื่อพัฒนาโลกของเราให้ดีขึ้น

เอกลักษณ์และเหตุผลที่ทำให้เราโดดเด่น

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใช้หลักสูตร Cambridge International AS and A Levels และ IBDP โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้เติบโตเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาโลกของเราให้ดีขึ้น โดยมีการควบรวมโปรแกรมเฉพาะเข้าไปในหลักสูตรเหล่านี้เพื่อช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้ของนักเรียนถึงปัญหาในประเทศและสถานการณ์ต่างๆรอบโลก

เหตุผลที่ 1

หลักสูตรนี้พิจารณาถึงลักษณะและความสามารถของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ SISB โดยให้ความสำคัญกับภาษาทั้งสาม ดังนั้น จึงมีหลักสูตรในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยให้กับนักเรียนในระดับ Grade 7 ถึง 12

เหตุผลที่ 2

มีการเพิ่มโปรแกรมที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพเข้าไปในตารางเรียนเพื่อสอนทักษะชีวิตและความสามารถทางสังคม-อารมณ์ให้กับนักเรียน รวมถึงเพื่อจัดการเส้นทางวิชาการและพัฒนาการทางอาชีพของนักเรียน

เหตุผลที่ 3

มีการจัดโปรแกรมต่าง ๆ อาทิเช่น โปรแกรมการศึกษาในประเทศ (LEP) และโปรแกรมการศึกษาต่างประเทศ (OEP) เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกและการเรียนรู้แบบพหุวัฒนธรรม โดยมีการจัดโปรแกรม LEP และ OEP ในจังหวัดบุรีรัมย์ เชียงใหม่ ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะถูกพัฒนาให้เป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้นและสามารถทำความเข้าใจโลกภายนอกรวมถึงผู้คนในวงกว้างได้มากขึ้นด้วย

หลักสูตรคู่ผสมที่ประกอบด้วย Cambridge International AS and A Levels และ IBDP จะเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของตัวเองมากที่สุด หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่กว้าง สมดุล และเป็นไปตามลำดับพัฒนาการและทักษะ ซึ่งจะพัฒนาเด็กในทุกแง่มุมสำคัญ อาทิ แง่มุมสติปัญญา ด้านทักษะพิสัย และด้านอารมณ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนแบบองค์รวมโดยสมบูรณ์

Dr. Ong Teck Chin ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร

หลักสูตรรายวิชา

SISB Sixth form School Curriculum Framework

SISB Sixth form School Curriculum Framework

View
查看
ดู

แชร์