นโยบายผู้แจ้งเบาะแส

นโยบายผู้แจ้งเบาะแส

โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านนโยบายผู้แจ้งเบาะแสของบริษัท SISB จำกัด (มหาชน)

วิธีรายงานหรือร้องเรียน

 

เพื่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมตามหลักการบริหารธุรกิจ บริษัทได้จัดตั้งช่องทางรับเบาะแสหรือคำร้องเรียนที่บ่งชี้ว่ามีผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบหรือตกอยู่ใต้ความเสี่ยงจากการทำธุรกิจของบริษัท หรือ การกระทำของผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง นายจ้างของบริษัทเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมที่อาจเป็นการคอร์รัปชั่น การเลือกปฏิบัติโดยไม่เท่าเทียม หรือการขาดความยับยั้งและไม่รอบคอบ

 

ท่านสามารถร้องเรียนพฤติกรรมเหล่านี้ได้โดยกรอกชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ พร้อมด้วยข้อมูลและหลักฐานที่น่าเชื่อถือ (หากมี)

 

ส่งทางอีเมลไปยัง: ประธานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี

 

บริษัท SISB จำกัด (มหาชน)

498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

 

ส่งอีเมลไปยังประธานคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีได้ที่ whistleblow@sisb.ac.th