นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท SISB จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพและความเหมาะสมอย่างเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศภายใต้โครงสร้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. คำจำกัดความ

 

 1. “เรา/ของเรา/SISB” หมายถึง บริษัท SISB จำกัด (มหาชน) ซึ่งหมายความรวมถึงโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์นนทบุรี บริษัท SISB-SIRI จำกัด และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ โดยรายละเอียดจะปรากฎตามเอกสารที่แนบมากับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 2. “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งหมายความรวมถึงกฎ ข้อบังคับ ประกาศตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ออกโดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ๆ ด้วย ถ้อยคำนี้ยังหมายความรวมถึงกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นใดที่จำเป็นต้องปรับใช้ร่วมกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎ ข้อบังคับ หรือประกาศตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ด้วย
 3. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งที่จะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้โดยตรงหรือโดยอ้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงข้อมูลของบุคคลที่เสียชีวิตแล้ว
 4. “ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่ตัดสินใจในการอันเกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5. “ผู้ประมวลข้อมูล” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล และไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

  “ข้อมูลละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ ศาสนา พื้นเพทางชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความทุพพลภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลใด ๆ อันจะส่งผลต่อเจ้าของข้อมูลในแบบเดียวกัน ตามที่ได้บัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 6. “การประมวลผล” หรือ “กระบวนการ” หมายถึง การเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 7. “คุกกี้” หมายถึง ข้อมูลขนาดเล็กจากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานได้เข้าเยี่ยมชม โดยจะเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา หรืออุปกรณ์พกพา ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของผู้ใช้งานได้ว่า เคยมีการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ของผู้ใช้งานกับเว็บไซต์ของเราหรือไม่ รวมถึงภาษาและการตั้งค่าอื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานรายนั้นเคยเลือกไว้

2. ขอบเขตการปรับใช้

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงกระบวนการที่เราใช้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบุคคลต่อไปนี้ทั้งหมด

 

 1. นักเรียน ซึ่งรวมถึงนักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า หรือนักเรียนในอนาคต
 2. ผู้ปกครองหรือบุคคลผู้มีหน้าที่ปกครอง
 3. ผู้บริหารจัดการ บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนนิติบุคคล และตัวแทน SISB ที่ได้รับอนุญาต
 4. เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรที่กำลังทำงานให้ SISB ในปัจจุบัน ซึ่งหมายความรวมถึงบุคลากรที่เคยทำงานให้ SISB ในอดีตหรือประสงค์จะทำงานให้ SISB ในอนาคตด้วย โดยไม่คำนึงว่าสัญญาจ้างงานที่ได้ทำกับ SISB นั้นจะเป็นสัญญาจ้างงานแบบถาวรหรือแบบชั่วคราวก็ตาม
 5. ผู้ถือหุ้น ซึ่งหมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือตัวแทนนิติบุคคลที่ครอบครอง ถือ หรือโอนหุ้นของ SISB ด้วย
 6. ผู้บริหารจัดการที่ได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนนิติบุคคล
 7. บุคลากรที่ได้รับการเอาท์ซอร์ส
 8. บุคลากรในระยะทดลองงานหรือฝึกงาน
 9. ผู้ค้า ผู้จัดหา หรือคู่สัญญาที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือตัวแทนนิติบุคคล
 10. บุคคลที่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมของ SISB หรือกิจกรรมที่ SISB เป็นผู้ร่วมจัดกับองค์กรอื่น ๆ ที่เคยได้รับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
 11. บุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับบุคคลที่ได้ระบุมาในข้อ (2.1) ถึง (2.10) ที่เคยได้รับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจาก SISB แล้ว

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันมือถือ หรือข้อมูลส่วนบุคคลจากสื่อใด ๆ ที่เคยได้รับการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลจาก SISB แล้วด้วย

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์และการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมา มีดังนี้

 

 1. เพื่อจัดการกระบวนการรับสมัครนักเรียน
 2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
 3. เพื่อให้บริการด้านการศึกษา ตลอดจนบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การจัดกิจกรรมของโรงเรียน การลงทะเบียน การเตรียมอาหาร และความต้องการทางการแพทย์
 4. เพื่อรับรองสถานะทางการศึกษาและข้อมูลอื่นของนักเรียน
 5. เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง นักเรียน และนักเรียนเก่า ซึ่งรวมถึงการใช้จดหมายแจ้งข่าวและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ด้วย
 6. เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดและเพื่อโปรโมตโรงเรียนของเราผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
 7. เพื่อติดต่อสื่อสารกับนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และนักลงทุน
 8. เพื่อการบริหารและปฏิบัติงานของโรงเรียน
 9. เพื่อพยากรณ์และวางแผนการให้บริการของโรงเรียน
 10. เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติและการค้นคว้า
 11. เพื่อจุดประสงค์ทางการบัญชี การตรวจสอบบัญชี การเงิน และภาษี
 12. เพื่อกิจกรรมสำหรับนักเรียนเก่า
 13. เพื่อทำและปฏิบัติตามสัญญาระหว่าง SISB และเจ้าของข้อมูล เช่น การสมัครเข้าทำงานและสมัครฝึกงาน การตรวจสอบประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น
 14. เพื่อตรวจสอบประสบการณ์การทำงานจากบุคคลผู้แนะนำ การสัมภาษณ์งาน การเข้าทำสัญญาจ้างงาน การมอบสวัสดิการแก่บุคลากรที่ปฏิบัติตามสัญญา
 15. เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติงานของ SISB อาทิ การรับค่าชดเชยทางการแพทย์ให้กับบุคคลที่ได้ประกันไว้จากสำนักงานประกันสังคม การต่อใบอนุญาตทำงาน การต่อวีซ่า การเก็บข้อมูลเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ การส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ เป็นต้น
 16. เพื่อเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกลุ่มบริษัท พันธมิตรของ SISB ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา หรือประเทศที่สาม
 17. เพื่อจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บันทึกการใช้สิทธิเกี่ยวกับการทำงาน เช่น การลาหยุด การลางานทุกประเภท การที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม กองทุนประกันสังคม การทดลองงาน การมอบหมายงานใหม่ การตรวจสอบคุณสมบัติทางการแพทย์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รายได้ บันทึกการเข้าออกจากงาน การเตรียมการฝึกฝน การเลื่อนตำแหน่ง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ SISB การเตรียมบันทึกส่วนบุคคล และบันทึกสวัสดิการที่ได้รับจาก SISB
 18. เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และจัดเตรียมเอกสารที่กำหนดให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือองค์กรที่อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ SISB
 19. เพื่อใช้สิทธิในการฟ้องร้องตามกฎหมาย หรือต่อสู้ในการฟ้องร้องตามสัญญาหรือกฎหมาย
 20. เพื่อจัดการการเข้าถึงพื้นที่หวงห้าม เพื่ออนุญาตให้ผู้คนเข้าถึงพื้นที่และ/หรือระบบที่ SISB ตั้งขึ้น
 21. เพื่อพัฒนาและอัปเกรดเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือพื้นที่สำหรับเข้าถึงและมีปฏิสัมพันธืกับนักเรียนและผู้ปกครอง
 22. เพื่อคุ้มครอง ปกป้อง และดูแลสุขภาพของเด็ก
 23. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลในกรณีที่มีคำร้องขอให้ใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 24. เพื่อเตรียมเอกสารหรือสื่อสำคัญในอดีตเพื่อผลประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา ค้นคว้า หรือสถิติ
 25. เพื่อป้องกันและยั้บยั้งภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของท่าน
 26. เพื่อลงมือทำงานที่กระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ หรือเมื่อเป็นการจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจที่ SISB มีอยู่
 27. เพื่อจุดประสงค์ตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ SISB หรือของบุคลภายนอก หรือของนิติบุคคลอื่น เว้นเสียแต่ว่าผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลนั้น
 28. เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่บุคคลที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน
 29. เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ และสาธารณสุข เช่น การคุ้มครองหรือป้องกันจากโรคระบาด โรคระบาดใหญ่ หรือโรคติดต่ออันตรายข้ามพรมแดน
 30. เพื่อจัดการกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย SISB หรือโดยบุคคลที่สาม

 

หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับ SISB เจ้าของข้อมูลอาจได้รับความเสียหายและ/หรือความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้างหรือการปฏิบัติตามสัญญา นอกจากนี้ การดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดการฟ้องร้องทางกฎหมายต่อเจ้าของข้อมูลหรือ SISB ได้อีกด้วย

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม

 1. รายละเอียดส่วนบุคคล: ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเกิด อายุ เพศ สถานที่เกิด น้ำหนัก ส่วนสูง หมายเลขประจำตัวนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้าน ห้องเรียน ระดับชั้น สถานะทางสมรส สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง รายละเอียดบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค รูปภาพ บันทึกเสียง/วิดีโอ ลายเซ็น ลายมือ อาชีพ พิกัดตำแหน่ง/ภูมิศาสตร์ ใบขับขี่ สถานะทางทหาร กิจกรรม/ความสนใจในยามว่าง
 2. ข้อมูลด้านการศึกษา: ประวัติการเรียนและนอกหลักสูตร ประวัติการเข้าและไม่เข้าเรียน ประวัติและผลการสอบ กิจกรรมนอกหลักสูตร รายงานผลการเรียนและความต้องการทางการศึกษา รายงานเหตุการณ์ระหว่างนักเรียน ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา พื้นเพทางการศึกษา ชื่อตอนเรียน/ระดับชั้น/ห้องเรียน ความสามารถทางภาษา ระดับชั้นที่เข้าเรียน ข้อมูลทางการศึกษา ผลงานในโรงเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหารและอาหารว่าง การพักหอประจำ โรงเรียนประจำ ประวัติการรับคำปรึกษา
 1. ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่อีเมล รายชื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ที่อยู่ส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคล บุคคลอ้างอิง
 1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดผู้ใช้: ที่อยู่ไอพี รายละเอียดธุรกรรม หมายเลขระบุอุปกรณ์
 2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเงิน: ชื่อบัญชี บัญชีธนาคาร ธุรกรรมและการเคลื่อนไหวทางการเงิน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน/การว่าจ้าง: งานหรือตำแหน่งงานก่อนหน้า แผนกงาน ใบแสดงผลการทำงาน หมายเลขประจำตัวพนักงาน การอ้างอิง ประวัติการจ้างงาน ใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ สถานที่ทำงาน รายได้ ข้อมูลด้านสวัสดิการ จดหมายอ้างอิงสำหรับการจ้างงาน หมายเลขประจำตัวเจ้าหน้าที่ การทำงานของลูกจ้าง
 1. ข้อมูลละเอียดอ่อน/พิเศษ: ประวัติอาชญากรรม ประวัติความต้องการพิเศษด้านการศึกษาและความต้องการด้านอาหาร ศาสนา ลายนิ้วมือ ประวัติทางการแพทย์และใบรับรองแพทย์ ประวัติความทุพพลภาพ หมู่เลือด/กลุ่มเลือด ปัญหาสุขภาพปัจจุบัน ใบรับรองการฉีดวัคซีน ประวัติการเจ็บป่วย อาการแพ้ ประวัติการตรวจสุขภาพปาก อาการ ประวัติอุบัติเหตุ
 2. อื่น ๆ : ทีมกีฬาและตำแหน่งที่รับผิดชอบ สมาชิกภาพของชมรมหรือกลุ่มในโรงเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกงาน ประวัติกิจกรรม เช่น แฟ้มประวัติ รายชื่อผู้คนที่มารับ-ส่งนักเรียนจากโรงเรียน หมายเลขทะเบียนรถยนต์ ประวัติการรับคำปรึกษา ประวัติการเดินทาง สถานะพลเมือง

เราอาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา ข้อมูลทางสุขภาพและความทุพพลภาพที่เป็นข้อมูลสำคัญต่อผลประโยชน์ของท่านโดยการร้องขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านสื่อเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านมีสิทธิเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลละเอียดอ่อนได้ทั้งสิ้น ในกรณีจำเป็น เราจะเเจ้งให้ท่านทราบว่าเราจำเป็นต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง อาทิ การเตรียมอาหารหรือสถานที่ การมอบสวัสดิการ หรือการรักษาพยาบาล

5. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สามารถจำแนกวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ดังนี้

 

 1. ข้อมูลที่ท่านมอบให้ เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบแก่เราได้โดยตรงผ่านสื่อเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใบสมัครเรียน ใบสมัครงาน ใบลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมของโรงเรียน และแบบสอบถามต่าง ๆ เราจะร้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หากเราไม่สามารถร้องขอความยินยอมได้ผ่านรูปแบบดังกล่าว เราอาจร้องขอความยินยอมจากท่านโดยวิธีอื่นได้ อาทิ ความยินยอมโดยวาจาผ่านระบบบันทึกเสียงอัตโนมัติ
 2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้โดยอัตโนมัติ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุกกี้ เช่น วันและระยะเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ระหว่างเข้าเยี่ยมชม (อาทิเช่น ประเภทอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ความคมชัดของหน้าจอ ภาษา และประเภทบราวเซอร์) ข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าเคยมีการติดต่อระหว่างอุปกรณ์ของท่านและเว็บไซต์ของเราหรือไม่ รวมถึงภาษาและการตั้งค่าที่ท่านเลือกไว้ด้วย
 3. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอก เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม อาทิเช่น หน่วยงาน (ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการ/ปกครอง) โซเชียลมีเดีย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Twitter, LinkedIn หรือ Instagram) พื้นที่ออนไลน์ของบุคคลที่สาม หรือแหล่งข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้อื่น ๆ ผู้ให้บริการ ผู้ให้คำปรึกษา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีเหล่านี้ เราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบโดยไม่ล่าช้า แต่ไม่เกินระยะเวลา 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว และร้องขอความยินยอมเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่าข้อยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไม่ให้ต้องขอความจำเป็นจากเจ้าของข้อมูลหรือแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีต่อไปนี้
  • การเตรียมเอกสารหรือสื่อสำคัญในอดีตเพื่อผลประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา ค้นคว้า หรือสถิติ เราจะบังคับใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน และเราจะดำเนินการตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ตามประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • การป้องกันและยั้บยั้งภัยอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของท่าน
  • การปฏิบัติตามสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา หรือการกระทำตามขั้นตอนที่เจ้าของข้อมูลร้องขอก่อนเข้าเป็นคู่สัญญา
  • การลงมือทำงานที่กระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ หรือเมื่อเป็นการจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจรัฐที่ SISB ได้รับมอบ
  • การกระทำเพื่อจุดประสงค์ตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ SISB หรือของบุคลภายนอก หรือของนิติบุคคลอื่น เว้นเสียแต่ว่าผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลนั้น
  • การปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหลาย

6. ตำแหน่งเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดอาจถูกเก็บรักษาในระบบฐานข้อมูลของเรา (ซึ่งอาจตั้งอยู่ในหรือนอกเขตอำนาจที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล) และช่องทางออนไลน์ และจะถือเป็นบันทึกประวัติของนักเรียนอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ อาจมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในทรัพยากรออนไลน์ของนักเรียนอีกด้วย ในการเชื่อมโยงนี้ เราจะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลที่เราระบุให้ได้รับอนุญาตหรือมีอำนาจตามกฎหมายเท่านั้นสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมาได้ เราจะตั้งมาตรการด้านการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลในแต่ละประเภท สถานการณ์ เหตุการณ์เฉพาะ หรือตำแหน่งเพื่อป้องกันความเสียหายหรือการละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล รวมถึงเพื่อรักษาความลับของข้อมูล

8. การเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 • หากท่านเลือกที่จะยื่นใบสมัครหรือส่งอีเมลมาหาเราพร้อมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตนท่านได้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลตามความจำเป็นให้กับพันธมิตรของเรา หน่วยงานอื่นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในนโยบายฉบับนี้ตามที่ท่านได้ตกลงยินยอมร่วมกับเรา โดยพิจารณาถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก อาทิเช่น หน่วยงาน (ซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการ/ปกครอง) ผู้ให้บริการ (ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการประกันภัย ความปลอดภัย การแพทย์ หรือบุคคลภายนอกผู้จัดกิจกรรม) และผู้รับเหมาที่เรามอบหมาย (ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในหรือนอกเขตอำนาจที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก็ตาม) เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษา การดูแล หน้าที่นอกหลักสูตร หรือหน้าที่การบริหารของเราบางประการ ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างพันธมิตรด้วย เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอก เว้นเสียแต่ว่า
   • เป็นการเปิดเผยที่นโยบายฉบับนี้อนุญาตโดยชัดเเจ้ง
   • เราได้รับอนุญาตจากนักเรียน บิดามารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองของนักเรียน และ/หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

9. คุกกี้

เราใช้คุกกี้เป็นเทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่าน https://www.sisb.ac.th ซึ่งรวมถึงช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือสื่อในรูปแบบอื่นที่คล้ายกัน คุกกี้ช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ของท่านเคยติดต่อกับเว็บไซต์ของเรามาก่อนหรือไม่ รวมถึงระบุภาษาและการตั้งค่าที่ท่านเลือก คุกกี้สามารถบรรจุข้อมูลส่วนบุคคลได้ การใช้คุกกี้จะไม่ก่ออันตรายแก่คอมพิวเตอร์ของท่านแต่อย่างใด

 

เราใช้งานคุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของท่าน และได้พัฒนาคุกกี้เพื่อทำให้ระบบเว็บไซต์ของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุกกี้แต่ละประเภทที่เว็บไซต์ของเราใช้งานถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลายอย่าง ดังนี้

 1. คุกกี้จำเป็น คือ คุกกี้ที่มีความจำเป็นในการทำงานขั้นพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การลงโค้ด การเข้าเว็บไซต์ผ่านบราวเซอร์ เป็นต้น หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้ เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
 2. คุกกี้เชิงสถิติ คือ คุกกี้ที่ทำให้เราสามารถบันทึกรายละเอียดทางสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราได้ผ่านการประมวลข้อมูลที่ไม่สามารถใช้เพื่อระบุตัวผู้ใช้งานได้
 3. คุกกี้การตลาด คือ คุกกี้ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ด้านการโฆษณาและการตลาด ซึ่งอาจติดตามผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 4. คุกกี้ไร้จำพวก คือ คุกกี้ที่เรากำลังแบ่งเข้าจำพวกอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากไฟล์ประเภทนี้ไม่สามารถระบุเป็นคุกกี้ได้
  • คุกกี้ประเภทเเรกสามารถจำแนกย่อยลงไปเป็นคุกกี้บุคคลที่หนึ่งและคุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี้ที่เว็บไซต์ของเราทำขึ้นเองและสามารถอ่านได้ ส่วนคุกกี้บุคคลที่สาม คือ คุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยองค์กร หน่วยงาน บริษัท หรือบุคคลภายนอกที่เราอาศัยบริการ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้บริการรายการหนึ่งเพื่อสร้างและส่งโฆษณา แสดงรูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ หรือบริการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น ดังนั้น เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจพบเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลอื่นอยู่บนหน้าเว็บของเราด้วย เว็บไซต์เหล่านั้นมีคุกกี้ของตัวเองและเราไม่สามารถควบคุมคุกกี้ประเภทดังกล่าวได้
  • ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้นั้นขึ้นอยู่กับประเภทการเก็บรักษาคุกกี้ สำหรับคุกกี้เซสชัน จะมีการเก็บข้อมูลเมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังเว็บไซต์ และหยุดเก็บข้อมูลเมื่อมีการปิดบราวเซอร์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่ถูกเก็บไว้บนอุปกรณ์ของท่าน ในขณะที่คุกกี้ประเภทอื่น ๆ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเเม้จะทำการปิดบราวเซอร์ไปแล้ว อย่างไรก็ดี ท่านมีสิทธิลบคุกกี้เหล่านี้ได้ตลอดเวลา
  • นอกจากนี้ บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ แต่ ท่านสามารถกำหนดให้บราวเซอร์ลบหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้จากการตั้งค่าบราวเซอร์ การเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดของบราวเซอร์อาจกระทบต่อรูปแบบหรือการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาการแก้ไขค่ากำหนดได้จากลิงก์ด้านล่าง
  • Android (Chrome)
  • Apple Safari
  • Blackberry
  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • iPhone หรือ iPad (Chrome)
  • iPhone หรือ iPad (Safari)

10. ปลั๊กอินจากโซเชียลมีเดียและมาตรการความปลอดภัย

 • เราใช้งานสิ่งที่เรียกว่าปลั๊กอิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ปุ่ม”) จากโซเชียลมีเดีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Facebook, Youtube และ Line ในระหว่างที่ท่านอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ปุ่มเหล่านี้จะปิดการใช้งาน กล่าวคือ หากท่านไม่ทำอะไรกับปุ่ม ปุ่มจะไม่ส่งข้อมูลใด ๆ ไปกับโซเชียลมีเดียดังกล่าว ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้ปุ่มได้ ท่านจะต้องเปิดใช้งานปุ่มผ่านการคลิกปุ่มก่อน หลังจากนั้น ปุ่มจะเปิดใช้งานอยู่จนกว่าท่านจะปิดการใช้งานอีกครั้งหนึ่งหรือลบคุกกี้ออก
 • หลังจากที่เปิดใช้งานปุ่ม จะมีการสร้างการเชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ของโซเชียลมีเดียดังกล่าว หลังจากนั้นเนื้อหาของปุ่มจะทำการถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงจากโซเชียลมีเดียไปยังบราวเซอร์ของท่านและควบรวมเข้ากับเว็บไซต์ เมื่อเปิดใช้งานปุ่มแล้ว โซเชียลมีเดียจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทันทีไม่ว่าท่านจะได้กดปุ่มหรือไม่ก็ตาม เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้โซเชียลมีเดีย โซเชียลมีเดียจะสามารถเชื่อมการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์โรงเรียนเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากท่านเป็นสมาชิกของโซเชียลมีเดียและไม่ประสงค์จะเชื่อมต่อข้อมูลที่เว็บไซต์ของเราเก็บจากท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเข้ากับข้อมูลสมาชิกที่เก็บไว้ ท่านจะต้องลงชื่อออกจากโซเชียลมีเดียดังกล่าวก่อนเริ่มใช้งานปุ่ม เราไม่สามารถควบคุมขอบเขตข้อมูลที่โซเชียลมีเดียจะเก็บรวบรวมผ่านปุ่มได้แต่อย่างใด หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดประสงค์และขอบเขตการเก็บ การประมวลผล และการใช้งานข้อมูลของโซเชียลมีเดียใด ๆ รวมถึงสิทธิของท่านในด้านนี้หรือตัวเลือกในการตั้งค่าเพื่อคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของท่าน โปรดศึกษาจากรายละเอียดด้านการคุ้มครองข้อมูลของโซเชียลมีเดียนั้น
 • เรามีมาตรการด้านความปลอดภัยระดับสูงทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและกระบวนการ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลลับ เราได้ติดตั้งคุณสมบัติเหล่านี้ลงในระบบคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการคุ้มครอง
  • ไฟร์วอล: เราใช้ระบบป้องกันด้วยไฟร์วอลสองชั้นเพื่อปกป้องระบบของเราและข้อมูลของท่านจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • ระบบตรวจจับการรุกราน: มีการติดตั้งโปรแกรมตรวจจับการรุกรานเพื่อทำให้เราสามารถตรวจสอบกิจกรรมต้องสงสัยและได้รับแจ้งทันทีที่เกิดการรุกราน
  • ระบบสแกนไวรัส: มีการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสเพื่อปกป้องระบบของเราอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมสแกนไวรัสจะได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ

11. ระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นเวลาดังนี้

 

 1. หากมีกฎหมายระบุระยะเวลาเก็บข้อมูลเป็นการเฉพาะ เราจะเก็บข้อมูลตามระยะเวลานั้น อาทิ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525, ประมวลกฎหมายรัษฎากร, พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543, พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เป็นต้น
 2. หากกฎหมายไม่ระบุระยะเวลาเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะ เราจะกำหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเรา หลังสิ้นสุดระยะเวลาข้างต้นแล้ว เราจะลบ ทำลาย หรือกระทำการใด ๆ ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้

12. ความปลอดภัยของส่วนบุคคล

เราได้จัดตั้งมาตรการ เเนวทาง และการจัดการองค์กรที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทำลาย สูญหาย เข้าถึง และการใช้ แก้ไข หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา อย่างไรก็ดี โปรดตระหนักว่าการถ่ายโอนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือระบบเก็บรักษาข้อมูลไม่สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยเสมอ ดังนั้น เราจะเดินหน้าพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยโดยอาศัยเทคโนโลยีปัจจุบันต่อไป

13. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านมีปัญหากับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ดังนี้

 1. สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่เคยให้แก่เราได้ การถอนความยินยอมอาจส่งผลต่อการกระทำที่ท่านเคยทำร่วมกับเรา และท่านอาจไม่ได้รับสิทธิและบริการที่เกิดประโยชน์จากเรา อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเคยยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด
 2. สิทธิในการเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและร้องขอให้เราสร้างสำเนาข้อมูลเหล่านั้นได้ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอให้เราเปิดเผยรายละเอียดการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้รับผิดชอบได้เช่นกัน สำหรับคำร้องขอนี้ เราอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการตามที่กฎหมายอนุญาต
 3. สิทธิในการระงับ ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. สิทธิในการโยกย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเรา ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องอยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจน ใช้งานทั่วไป และสามารถอ่านจากอุปกรณ์ได้ ทั้งยังต้องสามารถใช้หรือเปิดเผยโดยวิธีการอัตโนมัติได้ด้วย นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิร้องขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยวิธีการอัตโนมัติได้อีกด้วย รวมถึงมีสิทธิร้องขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยตรงหากมีเทคโนโลยีที่สามารถทำได้
 5. สิทธิในการต่อต้าน ท่านมีสิทธิในการต่อต้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา หากท่านใช้สิทธิในการต่อต้าน ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิและบริการที่เกิดประโยชน์จากเรา อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเคยยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด
 6. สิทธิในการถูกลืม ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไร้ชื่อโดยการลบข้อมูลส่วนบุคคล การลบข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลต่อการกระทำที่ท่านเคยทำร่วมกับเรา และท่านอาจไม่ได้รับสิทธิและบริการที่เกิดประโยชน์จากเรา อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเคยยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด
 7. สิทธิในการแก้ไข ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เก่า หลอกลวง หรือไม่สมบูรณ์
 8. สิทธิในการเรียกร้อง ในกรณีที่ท่านตระหนักว่ามีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิเรียกร้องไปยังคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันที

14. การตรวจสอบและปรับปรุงนโยบาย

เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายนี้ในอนาคตเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ได้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาส่วนใดของนโยบายฉบับนี้ เราจะแจ้งให้ทานทราบผ่านเว็บไซต์และอีเมลเมื่อเหมาะสม หากจำเป็น เราจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ติดต่อเรา

โปรดติดต่อ : เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)

บริษัท SISB จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 498/12 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ : +66 2158 9090
อีเมล : dpo@sisb.ac.th

โปรดติดต่อเราหากท่านมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลของเราและกระบวนการใช้สิทธิของท่าน