หลักสูตร

มัธยมศึกษา

(12-16 ปี)

หลักสูตร

หลักสูตรสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร มัธยมศึกษา

12-16 ปี

เราใช้หลักสูตรผสมระหว่างหลักสูตรสิงคโปร์และเคมบริดจ์ในระดับ Grade 7 และ Grade 8 นักเรียนจะเรียนวิชาทั้งหมด 11 วิชา อาทิเช่น อักษรศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน คณิตศาสตร์ พลศึกษา ICT ดนตรี และวิชาอื่น ๆ ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้มุมกว้างเพื่อสำรวจความสนใจของตัวเอง ต่อจากนั้น เราจะใช้หลักสูตรเคมบริดจ์ในระดับ Grade 9 และ Grade 10 ซึ่งนักเรียนจะได้เข้าทำข้อสอบ Cambridge IGCSE เมื่อเรียนจบ Grade 10 โดยนักเรียนจะสามารถเลือกเรียนได้ถึง 9 วิชาจากกลุ่มวิชาภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะและดนตรี

เอกสักษณ์และเหตุผลที่ทำให้เราโดดเด่น

โรงเรียน SISB อาศัยหลักสูตรสิงคโปร์และเคมบริดจ์เพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละคนให้กลายเป็นนักวิชาการ ผู้นำ และพลเมืองโลกเพื่อพัฒนาโลกของเราให้ดีขึ้น ซึ่งสามารถทำได้ผ่านโปรแกรมเฉพาะที่ช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้ของนักเรียนถึงปัญหาในประเทศและสถานการณ์รอบโลก นอกจากนี้ หลักสูตรยังมอบโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนถึงลักษณะร่วมกัน ความหลากหลาย และมุมมองต่าง ๆ ของมนุษย์เพื่อทำให้พวกเขาได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายในโลกใบนี้

image 728

เหตุผลที่ 1

หลักสูตรนี้พิจารณาถึงลักษณะและความสามารถของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของ SISB โดยให้ความสำคัญกับภาษาทั้งสาม ดังนั้น จึงมีหลักสูตรในภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยให้กับนักเรียนในระดับ Grade 7 ถึง 12

i point 2

เหตุผลที่ 2

มีการเพิ่มโปรแกรมที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพเข้าไปในตารางเรียนเพื่อสอนทักษะชีวิตและความสามารถทางสังคม-อารมณ์ให้กับนักเรียน รวมถึงเพื่อจัดการเส้นทางวิชาการและพัฒนาการทางอาชีพของนักเรียน

เหตุผลที่ 3

มีการจัดโปรแกรมต่าง ๆ อาทิเช่น โปรแกรมการศึกษาในประเทศ (LEP) และโปรแกรมการศึกษาต่างประเทศ (OEP) เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรม โดยมีการจัดโปรแกรม LEP และ OEP ในจังหวัดบุรีรัมย์ เชียงใหม่ ประเทศเวียดนาม ประเทศจีน และประเทศออสเตรเลีย นักเรียนจะถูกพัฒนาให้เป็นผู้สื่อสารที่ดีขึ้นและสามารถทำความเข้าใจโลกภายนอกรวมถึงผู้คนในวงกว้างได้มากขึ้นด้วย

หลักสูตที่เราสอนที่ SISB มีความกว้าง  สมดุล และเป็นไปตามลำดับพัฒนาการและทักษะ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมุ่งพัฒนาเด็กในทุกแง่มุมสำคัญ อาทิ แง่มุมสติปัญญา ด้านทักษะพิสัย และด้านอารมณ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนการสอนแบบองค์รวมโดยสมบูรณ์

Dr. Ong Teck Chin ครูใหญ่ฝ่ายบริหาร

หลักสูตรรายวิชา

Rectangle 39481 1

SISB Secondary School Curriculum Framework

SISB Secondary School Curriculum Framework

View
查看
ดู

แชร์