ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียน

สาขาสุวรรณภูมิ: ค่าธรรมเนียมโรงเรียนและเงื่อนไขการชำระเงิน

School fees and initial charges are reviewed annually. School fees and initial charges for the next academic year are typically published in Term 3 (June). Fees and charges for the academic year 2023-24 are listed below.
 • ส่วนลดค่าแรกเข้า 50% (จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567)
 • ส่วนลดค่าเทอม 5% สำหรับพี่น้องคนที่ 2
 • ส่วนลดค่าเทอม 10% สำหรับพี่น้องคนที่ 3

*โปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ค่าสมัคร       

  5,000 บาท (ชำระครั้งเดียว คืนไม่ได้)

 • ค่าประเมิน   

  5,000 บาท (ชำระครั้งเดียว คืนไม่ได้)

 • ค่าแรกเข้า

  80,000 บาท (ชำระครั้งเดียว คืนไม่ได้)

 • เงินมัดจำ   

  50,000 บาท (จะได้รับคืนเมื่อนักเรียนออกจาก SISB)

ค่าเล่าเรียนและเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับปีการศึกษา 2565-2566

ระดับชั้น

อายุ

(ณ วันที่ 1 กันยายน)

เวลาเรียน

จำนวนเงิน (บาท)

ต่อเทอม

จำนวนเงิน (บาท) ต่อปี

หลักสูตรที่มีเด็กเป็นศูนย์กลาง

Nursery 1

2+

8.00-14.00 น.

94,700

284,100

Nursery 2

3+

8.00-14.00 น.

96,800

290,400

Kindergarten 1

4+

7.30 -14.30 น.

99,400

298,200

Kindergarten 2

5+

7.30 -14.30 น.

103,600

310,800

หลักสูตรสิงคโปร์

Primary 1

6+

7.15-14.30 น.

110,500

331,500

Primary 2

7+

7.15-14.30 น.

113,300

339,900

Primary 3

8+

7.15-14.30 น.

124,200

372,600

Primary 4

9+

7.15-14.30 น.

127,900

383,700

Primary 5

10+

7.15-14.30 น.

134,000

402,000

Primary 6

11+

7.15-14.30 น.

135,000

405,900

ค่าใช้จ่ายปลีกย่อย:

CLS: ค่าเรียนภาษาจีน (ต่อเทอม หากจำเป็น)

20,000 บาทต่อเทอม

ELS1: ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (ต่อเทอม หากจำเป็น)

ELS2: ค่าเรียนภาษาอังกฤษภาคพิเศษ (ต่อเทอม หากจำเป็น)

20,000 บาทต่อเทอม

30,000 บาทต่อเทอม

ค่าอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียน (ชำระปีละหนึ่งครั้ง)

 • เนิร์สเซอรีและอนุบาล

 • ประถมศึกษา

Educational Resources 

 • 30,500 บาทต่อปี

 • 34,000 บาทต่อปี

อาหารว่างและอาหารกลางวัน (ต่อเทอม)

 • เนิร์สเซอรี

 • อนุบาล

 • ประถมศึกษา

 • 8,300 บาทต่อเทอม

 • 8,800 บาทต่อเทอม

 • 10,700 บาทต่อเทอม

โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียกเก็บในสกุลเงินบาทไทย

1. ค่าสมัครและค่าประเมิน เป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งที่จะต้องชำระ ณ เวลาเข้าเรียน และไม่สามารถคืนได้ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะครอบคลุมถึงการทดสอบเพื่อประเมิน/วัดระดับนักเรียน อย่างไรก็ดี หากบุตรหลานของท่านสอบผ่านการประเมิน แต่โรงเรียนไม่มีที่ว่างโดยทันที โรงเรียนจะลงคิวบุตรหลานของท่านไว้ในรายชื่อรอเข้าโรงเรียนและจะได้เข้าเรียนโดยเร็วที่สุดที่เป็นไปได้

2. ค่าแรกเข้า เป็นค่าใช้จ่ายหนึ่งครั้งที่จะต้องชำระเมื่อได้รับเสนอตอบรับให้เข้าเรียน ก่อนนักเรียนเริ่มเรียน

3. เงินมัดจำ จะถูกวางไว้สำหรับนักเรียนทุกคนและจะได้รับคืนเมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งว่านักเรียนคนดังกล่าวกำลังจะออกจากโรงเรียน SISB ต่อเมื่อได้ชำระเงินที่ค้างไว้จำนวนอื่น ๆ จนหมดแล้ว ท่านสามารถนำเงินมัดจำมาชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สำหรับการศึกษาในเทอมสุดท้ายของบุตรหลานของท่านได้

จะต้องมีการส่งใบออกล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เทอมเพื่อมีสิทธิ์ได้รับเงินมัดจำคืน โดยเงินมัดจำจะถูกโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารของผู้ปกครองภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน SISB

4. คลาสเรียนเสริมหรือ ECA ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของท่านและเป็นสิ่งที่โรงเรียนแนะนำในบางโอกาส ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับวิชาหรือกิจกรรม

5. ค่าเล่าเรียน สามารถชำระได้ในทุกเทอม โรงเรียนจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้กับท่านล่วงหน้าก่อนเปิดเทอม ท่านจะต้องชำระเงินภายในกำหนดเวลาที่ระบุบนใบเรียกเก็บเงิน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โรงเรียนได้รับจะไม่สามารถจ่ายโอนหรือคืนได้ ค่าเล่าเรียนไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบ iPSLE (Singapore International Primary School Examination) และการสอบภายนอกอื่น ๆ ท่านมีสิทธิได้รับส่วนลดค่าใช้จ่าย 2% หากทำการชำระค่าเล่าเรียนทีเดียวเต็มปีการศึกษา

6. ท่านจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 5% สำหรับบุตรหลานคนที่ 2 และ 10% สำหรับบุตรหลานถัดจากนั้น

7. แต่ละเทอมมีกำหนดเวลาดังนี้

8. การชำระเงินล่าช้าหรือหลังกำหนด หลังจากที่ครบกำหนดเวลาตามที่ระบุบนใบเรียกเก็บเงิน หากท่านชำระเงินล่าช้าจะถูกเก็บค่าปรับในอัตรา 1% ต่อเดือน

ปีปฏิทิน 2565-66

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 3

ระยะเทอม

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 -

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 -

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 -

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

วันเรียกเก็บเงิน

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2567

วันกำหนดชำระเงิน

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567

9. วิธีชำระเงิน

 • เงินสด: แผนกการเงินของโรงเรียนจะรับธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาทเท่านั้น สำหรับธุรกรรมทีมีมูลค่าเกิน 5,000 บาท โปรดชำระโดยวิธีอื่น
 • บัตรเครดิต: มีค่าธรรมเนียม 1.5%
 • บริการชำระบิล: โปรดชำระที่ธนาคารกรุงเทพด้วยใบชำระบิล
 • ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารในประเทศหรือนอกประเทศผ่านการโอนด้วยตนเอง

10. การรับเข้าเรียนล่าช้า: ค่าเล่าเรียนจะถูกปรับตามจำนวนวันเรียนที่เหลืออยู่ในเทอมนั้น ๆ หากนักเรียนเข้าเรียนหลังเปิดเทอมไปแล้ว 10 วัน