จัดการสอบจบการศึกษาระดับประถมศึกษานานาชาติประเทศสิงคโปร์ (iPSLE) เป็นครั้งแรก