นักลงทุน

บอร์ดผู้บริหาร

Frame 48095510 e1657881210831

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Read Less Read More

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

收起 了解更多

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และเคยดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ซ่อน อ่านต่อ
Frame 480955182

นายยิว ฮอค โคว

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณยิว ฮอค โคว ดำรงตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารบริษัท SISB จำกัด (มหาชน) โดยสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์และได้พำนักอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 Mr. Koh ได้รับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และปริญญาด้านวิศวกรรมกลไกจากโรงเรียน Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ และสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

Read Less Read More

คุณยิว ฮอค โคว ดำรงตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารบริษัท SISB จำกัด (มหาชน) โดยสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์และได้พำนักอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 Mr. Koh ได้รับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และปริญญาด้านวิศวกรรมกลไกจากโรงเรียน Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ และสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

收起 了解更多

คุณยิว ฮอค โคว ดำรงตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารบริษัท SISB จำกัด (มหาชน) โดยสำเร็จการศึกษาจากประเทศสิงคโปร์และได้พำนักอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2535 Mr. Koh ได้รับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย และปริญญาด้านวิศวกรรมกลไกจากโรงเรียน Ngee Ann Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ และสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว

ซ่อน อ่านต่อ
Frame 480955193

นางสาววิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร

กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน

คุณวิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน (Admissions) ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ โดยมีหน้าที่ดูแลแผนก Admissions ของโรงเรียนในเรื่องการรับสมัครนักเรียน และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานคนสำคัญระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน คุณวิลาวัณย์จบการศึกษาจากคณะบัญชีและได้รับปริญญาด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประเทศไทย

Read Less Read More

คุณวิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน (Admissions) ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ โดยมีหน้าที่ดูแลแผนก Admissions ของโรงเรียนในเรื่องการรับสมัครนักเรียน และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานคนสำคัญระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน คุณวิลาวัณย์จบการศึกษาจากคณะบัญชีและได้รับปริญญาด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประเทศไทย

收起 了解更多

คุณวิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน (Admissions) ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ โดยมีหน้าที่ดูแลแผนก Admissions ของโรงเรียนในเรื่องการรับสมัครนักเรียน และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานคนสำคัญระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน คุณวิลาวัณย์จบการศึกษาจากคณะบัญชีและได้รับปริญญาด้านการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประเทศไทย

ซ่อน อ่านต่อ
Frame 480955204

นายมีชัย ประเสริฐศรี

กรรมการ

คุณมีชัย ประเสริฐศรี ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสินเชื่อและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมถึงตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อของบริษัท สยาม ซิตี แบงก์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัท SISB จำกัด (มหาชน) ในอดีต

Read Less Read More

คุณมีชัย ประเสริฐศรี ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสินเชื่อและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมถึงตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อของบริษัท สยาม ซิตี แบงก์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัท SISB จำกัด (มหาชน) ในอดีต

收起 了解更多

คุณมีชัย ประเสริฐศรี ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานสินเชื่อและผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมถึงตำแหน่งผู้จัดการสินเชื่อของบริษัท สยาม ซิตี แบงก์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัท SISB จำกัด (มหาชน) ในอดีต

ซ่อน อ่านต่อ
Frame 480955226

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณฉัตรพี ตันติเฉลิมดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารของบริษัท เทลส์ แอสเซ็ต เเมเนจเมนต์ จำกัด โดยในขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท แมตชิง แมกซิไมซ์ โซลูชัน จำกัด และประธานของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) คุณฉัตรพี ได้รับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์จาก University of Wisconsin Madison และปริญญาโทด้านการเงินจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read Less Read More

คุณฉัตรพี ตันติเฉลิมดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารของบริษัท เทลส์ แอสเซ็ต เเมเนจเมนต์ จำกัด โดยในขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท แมตชิง แมกซิไมซ์ โซลูชัน จำกัด และประธานของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) คุณฉัตรพี ได้รับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์จาก University of Wisconsin Madison และปริญญาโทด้านการเงินจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

收起 了解更多

คุณฉัตรพี ตันติเฉลิมดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารของบริษัท เทลส์ แอสเซ็ต เเมเนจเมนต์ จำกัด โดยในขณะนี้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบบัญชีของบริษัท แมตชิง แมกซิไมซ์ โซลูชัน จำกัด และประธานของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) คุณฉัตรพี ได้รับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์จาก University of Wisconsin Madison และปริญญาโทด้านการเงินจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซ่อน อ่านต่อ
Frame 480955237

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัท พฤกษา โฮลดิง จำกัด (มหาชน) และมีหน้าที่หลักในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท คุณไตรทิพย์เคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์แนชันแนล จำกัด (มหาชน) และมีประสบการณ์ในด้านการธนาคารเพื่อการลงทุน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มกิจการในหลากหลายธุรกิจ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การระดุมทุน และการควบรวมกิจการ

Read Less Read More

คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัท พฤกษา โฮลดิง จำกัด (มหาชน) และมีหน้าที่หลักในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท คุณไตรทิพย์เคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์แนชันแนล จำกัด (มหาชน) และมีประสบการณ์ในด้านการธนาคารเพื่อการลงทุน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มกิจการในหลากหลายธุรกิจ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การระดุมทุน และการควบรวมกิจการ

收起 了解更多

คุณไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล ดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัท พฤกษา โฮลดิง จำกัด (มหาชน) และมีหน้าที่หลักในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท คุณไตรทิพย์เคยดำรงตำแหน่งประธานบริหารฝ่ายการเงินของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์แนชันแนล จำกัด (มหาชน) และมีประสบการณ์ในด้านการธนาคารเพื่อการลงทุน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มกิจการในหลากหลายธุรกิจ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร การระดุมทุน และการควบรวมกิจการ

ซ่อน อ่านต่อ

Sumitra Songphatanayothin is Company Secretary.